Truyền thông

 

Học phần này trình bày tổng quan về cách sử dụng truyền thông một cách có chiến lược trong việc can thiệp kiểm soát thuốc lá. Học phần không chỉ cung cấp lý thuyết đằng sau truyền thông chiến lược, mà còn đưa ra ví dụ từ những chiến dịch truyền thông đại chúng thành công, có thể đóng vai trò là mô hình mẫu cho các can thiệp kiểm soát thuốc lá trong tương lai.

Click to start this online training

Học phần về Truyền thông trong Kiểm soát Thuốc lá gồm ba chủ đề:

Giới thiệu về Truyền thông Chiến lược
Gary Saffitz
Bài giảng này xác định những yếu tố của truyền thông chiến lược và đưa ra một khuôn khổ khái niệm cho các can thiệp truyền thông trong công tác kiểm soát thuốc lá.

Giới thiệu về Quy trình Lập kế hoạch Truyền thông Chiến lược
Gary Saffitz
Chú trọng vào quy trình lập kế hoạch truyền thông chiến lược và cách áp dụng cho hoạt động kiểm soát thuốc lá.

Phát triển một Chiến dịch Truyền thông Đại chúng Chống Hút thuốc
Greg Connolly, DMD
Bài thuyết trình này sử dụng nhiều chiến dịch truyền thông giáo dục về thuốc lá để minh họa các nội dung đạt hiệu quả và không đạt hiệu quả, cũng như cách điều chỉnh các chiến dịch truyền thông hiện tại cho phù hợp với nhu cầu của một quốc gia cụ thể. Ngoài ra, bài thuyết trình cũng nêu bật những điều nên làm và không nên làm trong việc phát triển các chiến dịch truyền thông giáo dục về thuốc lá.

Đánh giá Chiến dịch Truyền thông Đại chúng Chống hút thuốc
Marc Boulay, PhD
Trình bày tổng quan về quy trình phát triển việc đánh giá các chương trình truyền thông đại chúng chống thuốc lá và trình bày một số phương pháp tiếp cận cơ bản để thực hiện việc đánh giá chương trình.

Truyền thông cho Kiểm soát Thuốc lá: Cập nhật
Sandra Mullin

Các yêu cầu Kỹ thuật
Macromedia Flash 8 player (hoặc phiên bản mới hơn)  |  Tải xuống
Adobe Reader 7 (hoặc phiên bản mới hơn)  |  Tải xuống
Các trình duyệt Web được hỗ trợ:
  Internet Explorer 6 (hoặc phiên bản mới hơn)   |  Tải xuống
  Firefox 2 (hoặc phiên bản mới hơn)   |  Tải xuống
  Safari 2 (hoặc phiên bản mới hơn)   |  Tải xuống