Những điều cơ bản về Kiểm soát Thuốc lá

 

Học phần cơ bản là tập hợp các bài giảng của các học phần khác, được soạn ra để trình bày tổng quan về các nội dung cơ bản của vấn đề kiểm soát thuốc lá trên toàn cầu. Sự kết hợp các bài giảng đem lại kiến thức nền cơ bản về vấn đề kiểm soát thuốc lá và có thể báo trước nội dung gì quý vị có thể mong đợi trong các học phần tiếp theo. Các bài giảng này đề cập đến nhiều khái niệm, bao gồm: tác động của việc hút thuốc lá đối với sức khỏe, ngành công nghiệp thuốc lá, thuế thuốc lá, việc giám sát, những thông lệ tốt nhất trong các chương trình và chính sách kiểm soát thuốc lá.

Click to start this online training

Học phần những điều Cơ bản về Kiểm soát Thuốc lá gồm có 10 chủ đề:

The Tobacco Epidemic
Jonathan Samet, MD, MS
Trình bày tổng quan về lịch sử của đại dịch thuốc lá, chú trọng vào sự phát triển của các công ty thuốc lá đa quốc gia, hiện đại.

Ảnh hưởng của Hút thuốc Chủ động đối với Sức khỏe
Jonathan Samet, MD, MS
Xem xét phạm vi đầy đủ các bằng chứng về ảnh hưởng của việc hút thuốc chủ động đối với sức khỏe, bao gồm những nghiên cứu từ những năm 1930 cho tới những bằng chứng mới nhất trong Báo cáo năm 2004 của Tổng trưởng Y tế Hoa kỳ.

Ảnh hưởng của Hút thuốc Thụ động đối với Sức khỏe
Jonathan Samet, MD, MS
Xem xét bằng chứng về ảnh hưởng của việc hút thuốc thụ động đối với sức khỏe và trình bày những phát hiện mới nhất từ Báo cáo năm 2006 của Tổng trưởng Y tế Hoa Kỳ về ảnh hưởng của khói thuốc thụ động đối với trẻ em và người lớn.

Đánh thuế Thuốc lá
Frank J. Chaloupka, PhD
Đề cập đến những lý do chính của việc đánh thuế thuốc lá, nhiều dạng thuế, và tác động của thuế thuốc lá đối với giá sản phẩm thuốc lá, doanh thu thuế thuốc lá và lượng tiêu thụ thuốc lá.

Giám sát việc Kiểm soát Thuốc lá
Benjamin Apelberg, PhD, MHS
Bài thuyết trình này giới thiệu về tầm quan trọng của việc giám sát và thu thập thông tin trong khuôn khổ giám sát việc kiểm soát thuốc lá, đồng thời phân tích một số khảo sát trong đó hé mở những xu hướng quan trọng trong sử dụng thuốc lá, hoạt động của ngành công nghiệp thuốc lá và sự gia tăng tăng tỷ lệ bệnh tật và tử vong có liên quan đến thuốc lá.

Làm thế nào để Phòng tránh 100 Triệu Cái chết do Thuốc lá
Thomas Frieden, MD, MPH
Bài giảng này trình bày tổng quan về đại dịch thuốc lá hiện tại và giới thiệu các chiến lược để kiểm soát thuốc lá, bao gồm đánh thuế, thiết lập những địa điểm cấm hút thuốc, thay đổi hình ảnh của thuốc lá, và các dịch vụ cai nghiện để giúp người hút thuốc lá bỏ thuốc. Kinh nghiệm ở Thành phố New York được dùng để minh họa cho hiệu quả của những biện pháp này. Những chiến lược này cũng có thể được sử dụng để giảm tỷ lệ hút thuốc trên toàn cầu xuống dưới 20% vào năm 2020, mà tôi dự đoán rằng có thể giảm được 150 triệu cái chết có liên quan đến thuốc lá.

Lệnh cấm Quảng cáo Thuốc lá
Anna White
Bài thuyết trình này trình bày tổng quan về những kỹ thuật mà ngành công nghiệp thuốc lá sử dụng để quảng cáo và tiếp thị cho sản phẩm của mình, đồng thời thảo luận về vai trò của quảng cáo trong việc phán tán đại dịch thuốc lá. Lệnh cấm quảng cáo, chẳng hạn như những lệnh cấm theo yêu cầu của Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá, đã chứng tỏ là biện pháp hiệu quả để giảm tỷ lệ hút thuốc.

Thuốc lá và Thanh thiếu niên
Matthew Myers, JD
Xem lại những điều chúng ta đã biết về việc sử dụng thuốc lá ở thanh thiếu niên: điều gì xúi dục việc sử dụng thuốc lá ở thanh thiếu niên, hành vi này khác nhau như thế nào trên toàn thế giới, và những chiến lược có hiệu quả để giảm lượng sử dụng thuốc lá ở thanh thiếu niên.

Phát triển một Chiến dịch Truyền thông Đại chúng Chống Hút thuốc
Greg Connolly, DMD
Bài thuyết trình này sử dụng nhiều chiến dịch truyền thông giáo dục về thuốc lá để minh họa cho các cấu phần đạt hiệu quả và không đạt hiệu quả, cũng như cách điều chỉnh các chiến dịch truyền thông hiện tại cho phù hợp với nhu cầu của một quốc gia cụ thể. Ngoài ra, nó cũng nêu bật những điều nên làm và không nên làm trong việc phát triển các chiến dịch truyền thông giáo dục về thuốc lá.

Khói thuốc Thụ động tại các Địa điểm Công cộng
Ana Navas-Acien, MD, PhD, MPH
Bài thuyết trình này cũng thảo luận về những lợi ích trực tiếp và gián tiếp chính của môi trường không khói thuốc, và làm thế nào để môi trường không khói thuốc có thể đóng vai trò là chiến lược chính trong hoạt động kiểm soát thuốc lá trên toàn cầu. Bài thuyết trình này cũng mô tả các phương pháp phù hợp để theo dõi việc tiếp xúc với khói thuốc thụ động ở các nơi công cộng, đánh giá các chính sách cấm hút thuốc và đưa ra các ví dụ từ nhiều quốc gia khác nhau..

Các yêu cầu Kỹ thuật
Macromedia Flash 8 player (hoặc phiên bản mới hơn) | Download
* Adobe Reader 7 (hoặc phiên bản mới hơn) | Download
* Các trình duyệt Web được hỗ trợ:
Internet Explorer 6 (hoặc phiên bản mới hơn) | Download
Firefox 2 (hoặc phiên bản mới hơn) | Download
Safari 2 (or later) | Tải xuống