Những Đối tượng Dân cư Đặc biệt

 

Các can thiệp kiểm soát thuốc lá thường được thiết kế để hướng đến những nhóm cụ thể, bao gồm những nhóm người dễ bị tổn thương như thanh thiếu niên, phụ nữ và người nghèo. Học phần này nói về những nguy cơ cụ thể của thuốc lá đối với sức khỏe của những quần thể dân cư đặc biệt và các chiến lược nhằm giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở những quần thể dân cư này.

Click to start this online training

Học phần về các Đối tượng Dân cư Đặc biệt gồm có bốn chủ đề:

Thuốc lá và Thanh thiếu niên
Matthew Myers, JD
Xem lại những điều chúng ta đã biết về việc sử dụng thuốc lá ở thanh thiếu niên: điều gì xúi dục việc sử dụng thuốc lá ở thanh thiếu niên, hành vi này khác nhau như thế nào trên toàn thế giới, và những chiến lược có hiệu quả để giảm lượng sử dụng thuốc lá ở thanh thiếu niên.

Vai trò của Điễu dường viên trong Kiểm soát Thuốc lá
Stella Bialous, RN, MScN, DrPh
Xác định các cơ hội cho sự tham gia của điều dưỡng viên vào hoạt động kiểm soát thuốc lá, và mô tả sự cần thiết phải tăng cường giáo dục và hành động đối với các vấn đề có liên quan đến thuốc lá trong cộng đồng điều dưỡng viên.

Phụ nữ và Thuốc lá
Natasha Jategaonkar, MSc
Xem xét việc sử dụng thuốc lá ở phụ nữ và việc sử dụng thuốc lá có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của phụ nữ. Bài thuyết trình này xem xét những cách thức mà việc sản xuất và tiếp thị thuốc lá tác động đến đời sống của phụ nữ, người sử dụng thuốc lá và người không sử dụng thuốc lá, và kết thúc với những khuyến nghị để cải tiến.

Thuốc lá và Đói nghèo
Stephen Tamplin, MSE
Xem xét đa chiều về mối quan hệ giữa thuốc lá và đói nghèo, bao gồm: sự liên kết giữa thuốc lá và đói nghèo, các lợi ích đã được nhận biết của thuốc lá đối với người nghèo, tác động có hại của thuốc lá đối với người nghèo và những cách hữu hiệu để phá vỡ mối quan hệ giữa thuốc lá với đói nghèo.

Những Đối tượng Dân cư Đặc biệt: Một Bản cập nhật
Stephen Tamplin, MSE

Các yêu cầu Kỹ thuật
Macromedia Flash 8 player (hoặc phiên bản mới hơn)  |  Tải xuống
Adobe Reader 7 (hoặc phiên bản mới hơn)  |  Tải xuống
Các trình duyệt Web được hỗ trợ:
  Internet Explorer 6 (hoặc phiên bản mới hơn)   |  Tải xuống
  Firefox 2 (hoặc phiên bản mới hơn)   |  Tải xuống
  Safari 2 (hoặc phiên bản mới hơn)   |  Tải xuống