Hút thuốc lá và Sức khỏe

 

Học phần này tóm tắt những thông tin bao quát về nguy cơ đối với sức khỏe do việc hút thuốc và hút thuốc thụ động gây ra. Động cơ chính của vấn đề kiểm soát thuốc lá luôn là sự cần thiết phải chấm dứt dịch bệnh do thuốc lá gây ra. ;

Học phần này đưa ra giới thiệu chung nhưng có đủ chi tiết để khi hoàn tất các bài giảng trong học phần này, quý vị sẽ hiểu rõ về thuốc lá điếu và việc hút thuốc lá, tác động tiêu cực của việc hút thuốc chủ động và bị động đối với sức khỏe và các lợi ích của việc bỏ thuốc lá.

Click to start this online training

Học phần về Hút thuốc lá và Sức khỏe gồm có sáu chủ đề:

Đại dịch Thuốc lá
Jonathan Samet, MD, MS
Trình bày tổng quan về lịch sử của đại dịch thuốc lá, chú trọng vào sự phát triển của các công ty thuốc lá đa quốc gia và hiện đại.

Ảnh hưởng của Hút thuốc Chủ động đối với Sức khỏe
Jonathan Samet, MD, MS
Xem xét phạm vi đầy đủ các bằng chứng về ảnh hưởng của việc hút thuốc chủ động đối với sức khỏe, bao gồm những nghiên cứu từ những năm 1930 cho tới những bằng chứng mới nhất trong Báo cáo năm 2004 của Tổng trưởng Y tế Hoa kỳ.

Ảnh hưởng của Hút thuốc Thụ động đối với Sức khỏe
Jonathan Samet, MD, MS
Xem xét bằng chứng về ảnh hưởng của việc hút thuốc thụ động đối với sức khỏe và trình bày những phát hiện mới nhất từ Báo cáo năm 2006 của Tổng trưởng Y tế Hoa Kỳ về ảnh hưởng của khói thuốc thụ động đối với trẻ em và người lớn.

Nghiện Thuốc lá
Jack Henningfield, PhD
Xem xét nguy cơ nghiện thuốc có liên quan đến việc sử dụng thuốc lá điếu, tác động về mặt sinh học thần kinh của nicotine và các triệu chứng thiếu thuốc, cũng như thông tin sai lệnh của ngành công nghiệp thuốc lá về lượng nicotine.

Các Sản phẩm Thuốc lá
Mitch Zeller, JD
Trình bày tổng quan về thị trường ngày càng đa dạng của các sản phẩm thuốc lá, bao gồm các sản phẩm thuốc lá không khói.

Hút thuốc lá và Sức khỏe: Cập nhật
Jonathan Samet, MD, MS

Các yêu cầu Kỹ thuật
Macromedia Flash 8 player (hoặc phiên bản mới hơn)  |  Tải xuống
Adobe Reader 7 (hoặc phiên bản mới hơn)  |  Tải xuống
Các trình duyệt Web được hỗ trợ:
  Internet Explorer 6 (hoặc phiên bản mới hơn)   |  Tải xuống
  Firefox 2 (hoặc phiên bản mới hơn)   |  Tải xuống
  Safari 2 (hoặc phiên bản mới hơn)   |  Tải xuống