Giám sát và Đánh giá

 

Hạ tầng đánh giá và giám sát tốt là nền tảng để có thể hiểu rõ các xu hướng sử dụng thuốc lá, các chiến lược của ngành công nghiệp thuốc lá, và mức độ hiệu quả của chương trình và chính sách kiểm soát thuốc lá. Dữ liệu đáng tin cậy, chính xác và kịp thời và việc đánh giá dữ liệu đó là chìa khóa để thuyết phục các nhà hoạch định chính sách rằng một chương trình đang mang lại kết quả, đang dẫn đến việc cải thiện y tế, hoặc rằng cần phải có các phương pháp tiếp cận và biện pháp can thiệp mới để cải thiện hiệu quả của chương trình. Học phần này trình bày tổng quan chung về các kết quả chính của hoạt động kiểm soát thuốc lá và các chỉ báo về những kết quả này. Mục tiêu học tập của học phần này là giúp các nhà nghiên cứu và người quản lý chương trình đưa ra các lựa chọn dựa trên thông tin về các kết quả theo dõi và giám sát của họ, và lựa chọn các chỉ báo thích hợp cho một chương trình. Học phần này cũng sẽ trình bày một số hệ thống giám sát và khảo sát quốc gia thường được sử dụng. .

Click to start this online training

Học phần Giám sát và Đánh giá gồm có 5 chủ đề:

Các Nguyên tắc của việc Giám sát
Jonathan Samet, MD, MS
Bài thuyết trình này xem xét tầm quan trọng của việc giám sát trong lĩnh vực y tế công cộng. Sự thích hợp của việc giám sát trong những lĩnh vực liên quan đến dịch bệnh, các vấn đề y tế mới xuất hiện và việc gia tăng sử dụng thuốc lá được xem xét bằng cách sử dụng mô hình hệ thống giám sát, trong đó xác định thuốc lá như là tác nhân mà cuối cùng sẽ dẫn đến bệnh tật và tử vong..

Giám sát việc Kiểm soát Thuốc lá
Benjamin Apelberg, PhD, MHS
Bài thuyết trình này giới thiệu về tầm quan trọng của việc giám sát và thu thập thông tin trong khuôn khổ giám sát việc kiểm soát thuốc lá, đồng thời phân tích một số khảo sát trong đó hé mở những xu hướng quan trọng trong sử dụng thuốc lá, hoạt động của ngành công nghiệp thuốc lá và sự gia tăng tăng tỷ lệ bệnh tật và tử vong có liên quan đến thuốc lá.

Giới thiệu về Đánh giá Chương trình
Frances Stillman, EdD
Bài thuyết trình này giới thiệu khái niệm và các phương pháp đánh giá chương trình và cung cấp biểu mẫu để có thể thực hiện thành công các chương trình đánh giá trong tương lai.

Đánh giá Chương trình Kiểm soát Thuốc lá: ASSIST
Frances Stillman, EdD
Bài thuyết trình này sử dụng đánh giá Nghiên cứu về Can thiệp để Ngừng Hút thuốc của Mỹ (ASSIST) như là một ứng dụng thực tiễn của các phương pháp đã được thảo luận trong bài giảng trước đây.

Đánh giá Chính sách Cấm Hút thuốc
Andrew Hyland, PhD
Bài giảng này trình bày một khuôn khổ để đánh giá các biện pháp can thiệp chống hút thuốc và đưa ra các ví dụ từ New York và Ireland.

Thuốc lá giám sát và đánh giá: Cập nhật
Gary A. Giovino, PhD, MS

Các yêu cầu Kỹ thuật
Macromedia Flash 8 player (hoặc phiên bản mới hơn)  |  Tải xuống
Adobe Reader 7 (hoặc phiên bản mới hơn)  |  Tải xuống
Các trình duyệt Web được hỗ trợ:
  Internet Explorer 6 (hoặc phiên bản mới hơn)   |  Tải xuống
  Firefox 2 (hoặc phiên bản mới hơn)   |  Tải xuống
  Safari 2 (hoặc phiên bản mới hơn)   |  Tải xuống